سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر دانشنامه فلسفه سیاسی جهان اسلام 
پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهشی بالقرالعلوم قم 
پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه آزاد 
مدرس 
 
 
متون فقه 
تدریس 
دانشگاه آزاد 
مدرس 
 
 
آیات الحکام 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
نظام سیاسی در اسلام و ایران 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
فلسفه و منطق 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
کلام 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
معرفت شناسی/ انسان شناسی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
تاریخ روابط بین الملل